Bausätze Erfurt

Erfurter Gelenktriebwagen  KT4D

1 Bogen DIN A4 mit 27 Bauteilen     

Maße(H0):21,0 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):11,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):16,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 €  Bestellnummer:Straba94

 

 

Erfurter Gelenktriebwagen  KT4D Modernisiert

1 Bogen DIN A4 mit 27 Bauteilen     

Maße(H0):21,0 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):11,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):16,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba95

 

 

Erfurter Niederflurwagen  MGT6D Einrichtung   

2 Bogen DIN A4 mit 40 Bauteilen     

Maße(H0):32,0 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):16,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 €  Bestellnummer:Straba96

 

 

Erfurter Niederflurwagen MGT6DZR Zweirichtung     

2 Bogen DIN A4 mit 40 Bauteilen     

Maße(H0):32,0 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):16,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 € Bestellnummer:Straba97

 

 

Erfurter Niederflurwagen Combino 5teilig

2 Bogen DIN A4 mit 40 Bauteilen     

Maße(H0):32,0 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):16,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):24,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 €  Bestellnummer:Straba98

 

 

Erfurter Niederflurwagen Combino 3teilig

2 Bogen DIN A4 mit 33 Bauteilen     

Maße(H0):20,0 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):10,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):15,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 €  Bestellnummer:Straba110

 

 

Erfurter Gelenktriebwagen  KT4D Auslieferursprung  

1 Bogen DIN A4 mit 27 Bauteilen     

Maße(H0):21,0 x 2,6 x 4,2 cm   

Maße(N):11,0 x 1,5 x 2,2 cm   

Maße(TT):16,0 x 2,0 x 3,0 cm

Preis:3,50 €  Bestellnummer:Straba144